புகார்கள்

புகார் தெரிவிப்பவர் விவரம்
தகுதியற்ற நபரின் விவரங்கள்
500 எழுத்துக்கள் மிகாமல்: 500
தகுதியின்மைக்கான காரணம்
Only pdf,jpg,png format. File size not more than 1Mb.
OTP பெறுக

OTP புகார் தெரிவித்தவரின் கைப்பேசி எண்ணுக்கு அனுப்பப்படும்